Information technologies in energy and agro-industrial complex

Інформаційні технології в енергетиці та АПК

4 – 6 October 2022

4 – 6 жовтня 2022

About the Conference

Про конференцію

The purpose of the conference is to discuss trends in the development and application of modern information technologies in energy and agriculture, exchange of experience in implementing innovative information technologies that increase the efficiency of resource and energy consumption, use of renewable energy sources, project management, environmental, economic and energy assessment of technologies and technics, design of computer, energy and technical systems in certain industries.

Метою конференції є обговорення тенденцій розроблення та прикладного використання сучасних інформаційних технологій у енергетиці та АПК, обмін досвідом щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій, які забезпечують підвищення ефективності заходів ресурсо- та енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії, управління проектами, еколого-економічної й енергетичної оцінки технологій та техніки, проектування комп’ютерних, енергетичних і технічних систем у окремих галузях.

Conference Topics

Тематика конференції

The thematic area of the conference includes a wide range of theoretical and practical aspects of the application of information technologies in the energy sector, including renewable energy, modern energy-saving technologies of the agro-industrial complex, etc., which will be presented in the following sections:

 1. Information technologies in energy systems, including renewable sources.
 2. Information technologies in energy efficiency, resource and energy saving.
 3. Information technologies in agro-industrial complex.
 4. Project management.
 5. Information technologies of economic and ecological assessment of projects and systems in energy and agro-industrial complex.

Тематична сфера конференції включає широкий спектр теоретичних та практичних аспектів застосування інформаційних технологій в енергетичній сфері, зокрема відновлюваної енергетики, сучасних енергоощадних технологіях агропромислового комплексу тощо, які будуть представлені у таких секціях:

 1. Інформаційні технології в енергетичних системах, в тому числі з відновлюваними джерелами.
 2. Інформаційні технології в забезпеченні енергоефективності, ресурсо- та енергоощадності.
 3. Інформаційні технології в АПК.
 4. Проектний менеджмент.
 5. Інформаційні технології економіко-екологічної оцінки проектів і систем в енергетиці та АПК.

Papers devoted to trends in the development and applied use of modern information technologies in the energy and agricultural industry will be recommended for discussion at the 2nd Workshop Information Technologies in Energy and Agro-industrial Complex by the decision of the scientific committee. The materials of the Workshop are planned to be published on the platform, which is indexed in the scient-metric database Scopus.

Роботи присвячені тенденціям розроблення та прикладного використання сучасних інформаційних технологій у енергетиці та АПК за рішенням наукового комітету будуть рекомендовані для обговорення на 2-ому Семінарі Інформаціні технології в енергетиці та АПК. Матеріали Семінару планується опублікувати у виданні, що індексується у наукометричній базі даних Scopus.

Organizers of the Conference

Організатори конференції

Location of the Conference

Місце проведення конференції

In 2022, the conference will be held online.

У 2022 році конференція відбуватиметься онлайн.

Payment

Оплата

Participation in the conference is free.

Участь у конференції безкоштовна.

1st Workshop of the 10th International scientific and practical conference «Information technologies in energy and agro-industrial complex (ІТЕА-2021)»

1-ий Семінар 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі (ІТЕА-2021)»

Edited by:

За редакцією:

Anatoliy Tryhuba, Lviv National Agrarian University, Dubliany, Ukraine
Vadym Ptashnyk, Lviv National Agrarian University, Dubliany, Ukraine
Anatoliy Sachenko, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine
Nataliia Kunanets, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Erdal Kilic, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey
Andrzej Handkiewicz, Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Анатолій Тригуба, Львівський національний аграрний університет, Дубляни, Україна
Вадим Пташник, Львівський національний аграрний університет, Дубляни, Україна
Анатолій Саченко, Західноукраїнський національний університет, Тернопіь, Україна
Наталія Кунанець, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Ердал Кіліч, Університет Самсуна Ондокуза Майіса, Самсун, Туреччина
Анджей Гандкевич, Познанський технологічний університет, Познань, Польща

1st Workshop of the 10th International scientific and practical conference Information technologies in energy and agro-industrial complex (ITEA-2021) is organized during October 6-7, 2021 in Dublainy, Ukraine (in online and offline modes). The purpose of the workshop ITEA-2021 is to discuss trends in the development and application of modern information technologies in energy and agriculture, exchange of experience in implementing of innovative information technologies that increase the efficiency of resource and energy consumption, use of renewable energy sources, project management, environmental, economic and energy assessment of technologies and technics, design of computer, energy and technical systems in certain industries.

1-ий Семінар 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції Інформаційні технології в енергетиці та агропромисловому комплексі (ІТЕА-2021) проходив 6-7 жовтня 2021 року у місті Дубляни, Україна (в онлайн та офлайн форматах). Метою конференції є обговорення тенденцій розроблення та прикладного використання сучасних інформаційних технологій у енергетиці та АПК, обмін досвідом щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій, які забезпечують підвищення ефективності заходів ресурсо- та енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії, управління проектами, еколого-економічної й енергетичної оцінки технологій та техніки, проектування комп’ютерних, енергетичних і технічних систем у окремих галузях.

The aim of the ITEA-2021 workshop is to create a basic international platform for presenting of research results and strategies discussing, and also current trends, innovative tools, discussions on the latest developments in information technologies related to energy and agro-industrial complex with attracting of the world best practices. In addition, the ITEA-2021 workshop provides development and assistance in research through the exchange of innovative ideas among members of the scientific community. Workshop provides opportunities for generating ideas and creative solutions during the analysis of ways to solve existing problems in information technology in energy and agro-industrial complex.

Цілю проведення семінару ITEA-2021 є створення базової міжнародної платформи для представлення результатів досліджень та обговорення стратегій, теперішніх тенденцій, інноваційного інструментарію, проведення дискусій щодо останніх розробок у напрямі інформаційних технологій, які стосуються енергетики та агропромислового комплексі, а також залучення найкращих світових практик. Окрім того, семінар ITEA-2021 забезпечує розвиток та сприяння у дослідженнях завдяки обміну інноваційними ідеями між учасниками наукової спільноти та надання можливостей для генерування ідей і творчих рішень під час вирішення існуючих проблем із інформаційних технологій у енергетиці та агропромисловому комплексі.

Scientists, entrepreneurs and representatives of public associations joined the workshop. Works of applied and theoretical nature aimed at further integration of information technologies into the agro-industrial complex and energy were considered. Within the framework of the workshop two sections were organized: Modeling of modern information systems and Information systems design. 62 papers were submitted to participate in the conference. The Organizing Committee pre-selected 13 papers that were presented and discussed during the ITEA-2021 workshop. After a review of academic integrity and a scientific review, 11 papers were selected for publication. We expect that this workshop will contribute to the further development of information technology and will make links among the scientific community and agricultural and energy companies.

До роботи семінару долучились науковці, підприємці та представники громадських об'єднань. Розглядались роботи прикладного та теоретичного характеру, напрямлені на подальшу інтеграцію інформаційних технологій у агропромисловий комплекс та енергетику. У рамках семінару організовано роботу двох секцій: Modeling of modern information systems and Information systems design. Для участі у конференції було подано 62 роботи. Організаційний комітет семінару ІТЕА-2021 попередньо відібрав 13 робіт, які були представлені та обговорені під час конференції. Після перевірки на академічну доброчесність та наукового рецензування для публікації відібрано 11 робіт. Ми очікуємо, що цей семінар сприятиме подальшому розвитку інформаційних технологій та дозволить налагодити зв'язки між науковою спільнотою та підприємствами аграрної і енергетичної сфери.

Anatoliy Tryhuba
Vadym Ptashnyk
Anatoliy Sachenko
Nataliia Kunanets
Erdal Kilic
Andrzej Handkiewic

Анатолій Тригуба
Вадим Пташник
Анатолій Саченко
Наталія Кунанець
Ердал Кіліч
Анджей Гандкевич

Committees

Комітети

Scientific Committee

Науковий комітет

Anatoliy Sachenko D.Sc., Prof. - Ternopil National Economic University
Anatoliy Tryhuba D.Sc., Prof. - Lviv National Environmental University
Andrzej Handkiewicz D.Sc., Prof. - Poznan University of Technology
Erdal Kılıç PhD, Prof. - Samsun Ondokuz Mayıs University
Grzegorz Andrzejewski PhD - The Jacob of Paradies University
Jarosław Becker D.Sc. - The Jacob of Paradies University
Kateryna Kolesnikova D.Sc., Prof. - Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kazimierz Krzywicki PhD - The Jacob of Paradies University
Myroslav Komar D.Sc. - West Ukrainian National University
Natalia Kunanets D.Sc., Prof. - Lviv Polytechnic National University
Natalia Shakhovska D.Sc., Prof. - Lviv Polytechnic National University
Oksana Boyarchuk PhD - Lviv National Environmental University
Slawomir Kurpaska D.Sc., Prof. - University of Agriculture in Krakow
Vadym Ptashnyk PhD - Lviv National Environmental University
Volodymyr Golovko D.Sc., Prof. - National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Volodymyr Lytvynenko D.Sc., Prof. - Kherson National Technical University
Yuriy Teslya D.Sc. Prof. - Taras Shevchenko National University of Kyiv

Анатолій Саченко д.т.н., проф. – Західноукраїнський національний університет
Анатолій Тригуба д.т.н., проф. – Львівський національний університет природокористування
Анджей Гандкевич док. наук, проф. - Познанський технологічний університет
Вадим Пташник к.т.н., доц. – Львівський національний університет природокористування
Володимир Головко д.т.н., проф. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Володимир Литвиненко д.т.н., проф. – Херсонський національний технічний університет
Ґжегож Анджеєвський док. філ. - Університет Якоба з Парадіза
Ердал Кіліч док. філ., проф. - Університет Самсуна Ондокуза Майіса
Казімеж Кшивіцький док. філ. - Університет Якоба з Парадіза
Катерина Колеснікова д.т.н. проф. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Мирослав Комар д.т.н. – Західноукраїнський національний університет
Наталія Кунанець д.н.соц.ком., проф. – Національний університет «Львівська політехніка»
Наталія Шаховська д.т.н., проф. – Національний університет «Львівська політехніка»
Оксана Боярчук к.т.н. – Львівський національний університет природокористування
Славомір Курпаска док. наук, проф. - Сільськогосподарський університет імені Гуго Коллонтая у Кракові
Юрій Тесля д.т.н. проф. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ярослав Беккер док. наук – Університет Якоба з Парадіза

For creators

Для авторів

Invitation

Запрошення

Download invitation letter
Завантажити лист-запрошення

Important dates

Важливі дати

 • October 1 2022 registration and abstract submission deadline.
 • October 4-6 2022 conference.
 • October 10 2021 recommendation for manuscript submission.
 • November 1 2021 manuscript submission deadline.
 • December 1 2022 manuscript review deadline.
 • December 10 2022 camera-ready manuscript submission deadline.
 • До 1 жовтня 2022 реєстрація та подання тез доповідей.
 • 4 – 6 жовтня 2022 робота конференції.
 • До 10 жовтня 2022 рекомендація до подання розширених статей.
 • До 01 листопада 2022 подання розширених статей.
 • До 01 грудня 2022 рецензування розширених статей.
 • До 10 грудня 2022 подання завершених статей.

Registration

Реєстрація

Sign up Зареєструватись

Requirements for papers

Вимоги до статей

Papers should be written in English, font Times 11pt. Paper should be 5 to 9 full pages long. Authors are requested to follow the CEUR-WS template. You can download DOCX, ODF or PDF template here. The first page should contain the title of the paper, names and addresses of all authors (including e-mail and ORCID), an abstract (100-150 words) and a list of keywords.

Papers must be submitted electronically (in PDF format) using easychair platform.

Submissions should describe original research. Papers accepted for presentation at ITEA-2022 conference cannot be presented or have been presented at another meeting with publicly available published proceedings. Papers that are being submitted to other conferences must indicate this on the title page, as it must be stated on papers that contain significant overlap with previously published work.

Доповіді мають бути написані англійською мовою, шрифт Times 11pt. Обсяг статей повинен становити від 5 до 9 повних сторінок. Просимо авторів дотримуватися шаблону CEUR-WS. Ви можете завантажити шаблон DOCX, ODF або PDF тут. Перша сторінка має містити назву статті, прізвища та адреси всіх авторів (включаючи електронну пошту та ORCID), анотацію (100-150 слів) та список ключових слів.

Роботи необхідно подати в електронному вигляді (у форматі PDF) через платформу easychair.

Подання мають описувати оригінальне дослідження. Доповіді, прийняті до презентації на конференції ITEA-2022, не можуть бути представлені на інших наукових заходах з загальнодоступними опублікованими матеріалами.

Requirements for theses

Вимоги до оформлення тез

 1. Text parameters: font size - 14, font-Times New Roman, 1.0 interval.
 2. Page parameters: A4 page size, book spacing, left hand margin of 3 cm, right hand margin of 1 cm, up and down margins of 2 cm.
 3. Text language: Ukrainian, English, Polish.
 4. Mandatory elements of the publication (total amount - up to 2 pages):
  1. Title parameters: font size-14, bold, all cursive; 1,0 interval.
  2. Surname and initials of the author, scientific degree, place of job-font size-14, cursive;1.0 interval.
  3. Summary and key words in English (no less than 300 symbols, 1.0 interval).
  4. Presented materials.
  5. References.
  6. Graphic material presentation: computer or scanned drawings are presented in the text within the page margins; tables are inserted in the text.
 1. Параметри тексту: шрифт тексту – 14 п., гарнітура – «Times New Roman», інтервал основного тексту – 1,0.
 2. Параметри сторінки – А4 (210х297 мм) – поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, орієнтація книжкова.
 3. Мова тексту: українська, англійська, польська.
 4. Обов’язкові елементи статті (загальний обсяг – до 2 сторінок):
  1. Назва статті – шрифт 14 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.
  2. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 14 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.
  3. Анотація та ключові слова англійською мовою (не менше ніж 300 знаків, інтервал – 1,0).
  4. Текст статті.
  5. Бібліографічний список, оформлений за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
  6. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстані в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстані в текст.

Review policy

Політика рецензування

Усі роботи проходять відкрите рецензування та перевірку на академічну доброчесність. Рецензування робіт виконують члени наукового комітету та запрошені рецензенти.

All papers are openly reviewed and tested for academic integrity. Papers are reviewed by members of the scientific committee and invited reviewers.

Conference materials

Матеріали конференції

About publications

Відомості про публікації

Download a conference program Завантажити програму конференції

History of the Conference

Історія конференції

Historical background

Історична довідка

The International Conference "Information Technologies in Energy and Agroindustrial Complex" appeared as a transformation of the conference "Resource Saving and Use of Renewable Energy Sources - a Priority Area of Agroindustrial Complex Development", which has been held regularly at the Faculty of Mechanics and Energy since June 2009. The conference was organized by the Department of Electrotechnical Systems and the Department of Energy. In 2015, the name of the conference was changed to "Energy efficiency, resource saving and the use of renewable energy sources" and was dedicated to the 10th anniversary of the Department of Energy. In 2011, 2013, 2016, 2018, the conference was held jointly with the Commission for Motorization and Energy of Agriculture of the Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences entitled "Energy Biotechnology". At different times, the conference was part of the international scientific forum "Theory and Practice of Development of Agro-industrial Complex and Rural Areas", which is traditionally held annually at the Lviv National Agrarian University.

In 2021, the title of the conference was changed to "Information Technologies in Energy and Agroindustrial Complex" as a response to today's challenges caused by the growing role of information technology in scientific and practical activities of the energy and agro-industrial sector of Ukraine.

Міжнародна конференція "Інформаційні технології в енергетиці та АПК" з'явилась як трансформація конференції "Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК", яка була започаткована у червні 2009 року і регулярно проводилась на факультеті механіки та енергетики. Організатором конференції були кафедра електротехнічних систем та кафедра енергетики. У 2015 році конференція змінила назву на "Енергоефективність, ресурсоощадність і використання відновлюваних джерел енергії" і була присвячена 10-річчю заснування кафедри енергетики. У 2011, 2013, 2016, 2018 роках конференція проводилась спільно з Комісією моторизації та енергетики сільського господарства Люблінського відділення Польської академії наук з назвою "Енергобіотехнології". В різний період конференція була складовою міжнародного наукового форуму "Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій", який традиційно відбувається у Львівському національному аграрному університеті.

У 2021 році прийнято рішення змінити назву конференції на "Інформаційні технології в енергетиці та АПК" як реакція на виклики сьогодення, які спричинені зростанням ролі інформаційних технологій у науковій та практичній діяльності енергетичного та агропромислового сектору України.

Photo gallery

Фотогалерея

Contact

Faculty of Mechanics, Power engineering and Information Technologies

Lviv National Environmental University

1 V. Velykoho Str., Lviv-Dubliany, 80381

itea@lnup.edu.ua

Contact Persons

Professor Anatoliy Tryhuba

+38 (068) 050-67-25

Associate Professor Serhiy Syrotyuk

+38 (032) 224-29-58,

+38 (067) 939-62-46

Associate Professor Vadym Ptashnyk

+38 (063) 040-10-40

Associate Professor Roman Kryhul

+38 (032) 224-29-58,

+38 (067) 759-80-15

Website Developer

Nekyha Maksym Ihorovych

A student of department of Informational technologies

Employee of department of CIT

nekigami@lnup.edu.ua

Department of computer-informational technologies

Lviv National Environmental University

1 V. Velykoho Str., Lviv-Dubliany, 80381

kit@lnup.edu.ua

Контакти

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій

Львівський національний аграрний університет

80381, Львів-Дубляни, вул. В. Великого, 1

itea@lnau.edu.ua

Контактні особи

д.т.н., професор Тригуба А.М.

+38 (068) 050-67-25

к.т.н., доцент Сиротюк С.В.

+38 (032) 224-29-58,

+38 (067) 939-62-46

к.т.н., доцент Пташник В.В.

+38 (063) 040-10-40

к.т.н., доцент Кригуль Р.Є.

+38 (032) 224-29-58,

+38 (067) 759-80-15

Розробник веб-сайту

Некига Максим Ігорович

Студент кафедри інформаційних технологій

Працівник відділу КІТ

nekigami@lnup.edu.ua

Відділ комп'ютерних інформаційних технологій

Львівський національний університет природокористування

80381, Львів-Дубляни, вул. В. Великого, 1

kit@lnup.edu.ua